Adatvédelmi nyilatkozat

Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.evadam.hu webáruház használatával, illetve az ott történő megrendeléssel, mint Felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. Kijelenti, hogy adatait a megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg. Hozzájárul, hogy Adatkezelő az általa megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti célokra, módon és terjedelemben felhasználhassa. Kijelenti, hogy kizárólag a saját, valós adatait adja meg. Felhasználó jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a 18. életévét betöltötte. Amennyiben 18. életévét nem töltötte be, de a 13. életévét igen, a megrendeléshez előzetes szülői jóváhagyás szükséges.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Felhasználót:

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Cégnév: Pintér Balázs EV
Székhely: 2000 Szentendre, Málna utca 7/b
Nyilvántartási szám: 52187083
e-mail cím:   info@evadam.hu

Tárhelyszolgáltató adatai: Tárhelypark Kft.

Adatkezelő a Felhasználó által részére átadott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit figyelembe véve jár el, és azokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A GDPR alapján adatvédelmi biztos kijelölése nem kötelező. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi rendeletekkel és gyakorlattal összhangban, a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli, azon túl nem terjeszkedhet. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.evadam.hu weboldalán keresztül történő megrendelések során a Megrendelő/Felhasználó részéről Adatkezelő felé megadott adtatok kezelésének szabályait tartalmazza. Jelen adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó részéről történő elfogadása a webáruház felhasználásával, illetve az onnan történő megrendeléssel történik.

A személyes adatok és a Felhasználó által megadott más adatok adatkezelése a webáruház honlapján történő megrendelések lebonyolításához szükséges mértékben történik. A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg kerül sor. A webáruház által kezelt személyes adatok köre, a hozzájárulás terjedelme kizárólag: név (vezetéknév, keresztnév), szállítási és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám adatokra terjed ki.
Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt céloktól eltérően a személyes adatokat nem használja fel, azokat harmadik fél részére, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem adja ki (ez alól kivételt képez a futárszolgálat részére történő adattovábbítás a szállítás célok eléréshez). A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag számlázási, szállítási célokra használja fel. Adatkezelő a személyes adatokat harmadik ország, illetve nemzetközi szervek felé nem továbbítja. Tekintettel arra, hogy a megrendelés nem előzetes regisztráció útján történik, illetve a webáruház felületén ilyen opcióra nincs is lehetőség, jelszó megadására illetve jelszó, mint személyes adat kezelésére nincsen szükség. Adatkezelő az adatokat marketing és reklámcélokra nem használja fel.

Adatkezelő az adatokat a megrendelés befejeztéig (azaz az áru Felhasználó/Megrendelő részére történő kiszállításig), illetőleg az egyes termékekre meghatározott garanciális, szavatossági illetve jótállási idő elteltéig tárolja, a fentiekben meghatározottak szerint, a fenti célok terjedelemében, a jogszabályokban meghatározott módon, hogy ahhoz harmadik illetéktelen fél semmi esetre se férhessen hozzá.

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, őrzése, felhasználása valamint a hálózati kommunikáció során.

Felhasználó az adatainak módosítását az info@evadam.hu email címre küldött levél útján kérheti az Adatkezelőtől. Felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, illetve őt érintő személyes adatokról a info@evadam.hu e-mail címre küldött levél útján.  Adatkezelő ebben az esetben a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad Felhasználó érdekkörében felmerülő, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, esetleges más harmadik személyes milyen célra és terjedelemben kapták meg személyes adatait. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 munkanapon belül megküldi a szükséges tájékoztatást írásban (e-mail).

Felhasználó kérelmezheti minden adatának, valamint azok másolatának, illetve az arra vonatkozó hivatkozásoknak a törlését. Kivételt képezhetnek ez alól az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogcímek, illetve esetleges technológiai korlátok.

Amennyiben egy esetleges adatvédelmi incidens jut az adatkezelő tudomására, azt minden késedelem nélkül – amennyiben mód van rá – legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az a tudomására jutott,  köteles jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor Adatkezelő megítélése szerint az incidens nem jár kockázattal a felhasználó személyes adataira nézve.

Adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani, mely módosítást a weboldalon közzé kell tenni. A módosítás a közzétételt követően válik hatályossá, viszont a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket nem érintheti.

Felhasználó/Megrendelő a megrendelés elküldésével jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el, a megadott személyes adatainak kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Felhasználó az esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. Tv. (Infotv.), valamint a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) mindenkor hatályos rendelkezései alapján az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az ÁSZF elválaszthatatlan szerves részét képezi.

Adatkezelési felület